{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuw proefproject duurzaam aanbesteden

Nieuw proefproject duurzaam aanbesteden

In nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Green Public Procurement’ (GPP) van het OCW publiceert AWV kortelings de opdracht voor een nieuw proefproject rond duurzaam aanbesteden in de wegenbouw. De gunning gebeurt op basis van de prijs en een duurzaamheidsbeoordeling.

Het proefproject betreft een structureel onderhoudswerk op de N37 in Pittem (West-Vlaanderen). Daar wordt drie kilometer betonverharding vervangen door asfalt en het kruispunt met de N50 vernieuwd.

Duurzaamheidspunten
Bij de gunning van het project wordt niet alleen gekeken naar de laagste prijs, maar worden de inschrijvers ook beoordeeld op de duurzaamheid van de uitvoering. Daarvoor wordt er gekeken naar verschillende indicatoren die een duurzaamheidsscore krijgen (DZH-score). Deze indicatoren kunnen zijn:

GWP (Global Warming Potential)

 • Transport (weg/binnenwater/zee)
 • Energie
 • Textuur (rolweerstand)

Uitputting van materialen

 • Gebruik van hernieuwbare energie (groene stroom)
 • Percentage AG (asfaltgranulaat) maximaliseren

Geluid

 • Rolgeluid
 • Transport (over water = 0)

De inschrijver geeft zijn data en waarden voor de duurzaamheidsindicatoren in een door de opdrachtgever verstrekt spreadsheet-document. Deze zogenoemde GPP-tool berekent de DZH-scores per indicator en de totale DZH-score.

Gunning voor beste prijs-duurzaamheidverhouding
De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan de inschrijver met de hoogste punten. Om tot de punten te komen wordt aan de laagste offerte 50 punten toegekend en aan de hoogste offerte 0 punten. De inschrijver met de hoogste DZH-score krijgt 50 punten, diegene met de laagste DZH-score krijgt 0 punten. De punten voor de prijs tellen 1,1 keer mee en die voor de DZH-score 0,9 keer.

In onderstaand voorbeeld een situatie waarbij aan inschrijver 2 gegund wordt.

  Offertebedrag Punten prijs DZH-score Punten DZH Totaal punten
Inschrijver 1 € 520.000 0*1,1=0 70 50*0,9=45 45
Inschrijver 2 € 450.000 35*1,1=38,5 62 25*0,9=22,5 61
Inschrijver 3 € 420.000 50*1,1=55 54 0*0,9=0 55

Verrekening na uitvoering
Na realisatie van de werken worden de gerealiseerde waarden van de indicatoren vergeleken met de opgegeven waarden. Afwijkingen kunnen leiden tot een bonus of een bijzondere straf.

 

BEKIJK OOK: Presentatie AWV over het GPP-proefproject

 

Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten
Inzetten op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten is één van de klemtonen van het Vlaams plan overheidsopdrachten. Met deze duurzame aanbesteding wil AWV bijdragen om de beleidsdoelstellingen van dit plan te realiseren.

AWV realiseert het proefproject binnen het doel van de OCW-werkgroep ‘Green Public Procurement’ om duurzame aanbestedingen voor alle verhardingsmaterialen in de wegenbouw te begeleiden en te bevorderen. Een ruime vertegenwoordiging van VlaWeBo-leden zetelt in die werkgroep.

 

Aanbesteden 2.0
VlaWeBo zetelt verder in de werkgroep ‘Aanbesteden 2.0’ van MOW. Hier wordt besproken hoe MOW en haar entiteiten in de toekomst anders kunnen aanbesteden. Onder andere innovatie, meer aandacht voor kwaliteit, en andere gunningscriteria naast de prijs komen hier aan bod.

Als het aankomt op andere gunningscriteria naast de prijs dan is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Het standpunt van VlaWeBo luidt daarom als volgt:

Gunningscriteria naast de prijs enkel toepassen als:

 • het een weloverwogen meerwaarde geeft aan een project; zeker geen veralgemening
 • de criteria objectief controleerbaar, transparant en eenduidig zijn
 • er aandacht is voor de verhouding tussen het gewicht van de prijs en de andere criteria
 • er wordt voorkomen dat er uiteindelijk toch enkel op prijs wordt gegund
 • de waardering en de wijze van beoordeling van de criteria vooraf gekend zijn en Specifiek, Meetbaar, Accuraat, Realistisch en Tijdsgebonden (SMART) zijn
 • de criteria ook worden gemeten tijdens de uitvoering
 • de extra tenderkosten worden vergoed (billijke biedvergoeding)
 • er een correcte en duidelijke risicospreiding is; geen vermenging van principes design & build en klassieke opdrachten
 • er wordt gewerkt met het twee-enveloppen-systeem: aparte behandeling en beoordeling van eerst de kwaliteit en pas daarna de prijs (‘dubbele opening’)