{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

We blijven de ontwikkelingen rond de maatregelen in de wegenbouw betreffende corona nauwlettend opvolgen. In deze update leest u over het protocol na 3 mei, de verdere heropstart van werven, en belangrijke meldingen met betrekking tot overheidsopdrachten en aanbestedingen & bestekken.

Heel wat wegenbouwactiviteiten waren op korte tijd stilgevallen. Maar al snel was er de dynamiek bij de leden om af te toetsen hoe, wanneer en onder welke voorwaarden een mogelijke en gecontroleerde (gedeeltelijke) her/opstart van sommige wegwerkzaamheden zou kunnen gerealiseerd worden. Met VlaWeBo zijn we hierover met onze belangrijkste opdrachtgevers in overleg getreden. Intussen wordt er langzaam aan opnieuw meer en meer gewerkt, zij het weliswaar in coronamodus.

VlaWeBo roept alle leden-wegenbouwcollega’s op om creatieve oplossingen en best practices te bezorgen die toelaten om “corona-proof” te werken, waarbij op ieder ogenblijk wordt voldaan aan de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de social distancing (min. afstand van 1,5m).

De gevolgen van de coronamaatregelen op de uitvoering van de opdracht kunnen voor de opdrachtnemers een onvoorzienbare omstandigheid zijn volgens artikel 38/9 KB AUR. Daarvoor is het vereist om binnen de 30 dagen een melding te doen én een eerste globale inschatting te geven van de impact op het verloop (termijn) en de kostprijs van de opdracht. DEZE TERMIJN VERSTRIJKT DUS OP 17 APRIL!